ระบบออนไลน์
แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน ม.ส. (I)

รหัสนักศึกษา
ชื่อเต็ม
เบอร์โทรศัพท์
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา

คณะ :


สาขา :


อาจารย์ที่ปรึกษา :


หัวหน้าสาขาวิชา :


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ :


คณบดี :


**ระบบจะใส่ข้อมูลแค่บางช่องเท่านั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนนำส่ง