เลือกแบบฟอร์มอื่นๆ

QR CODE ของหน้านี้

**หมายเหตุ** การยื่นเอกสาร
1. ยื่นเอกสารเพื่อให้อาจารย์ปรึกษา/อาจารย์ประจำวิชา/หัวหน้าสาขาวิชา เพื่อลงความเห็น
2. นำเอกสารที่มีความเห็นอาจารย์ปรึกษา/อาจารย์ประจำวิชา/หัวหน้าสาขาวิชาแล้ว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศึกษา ชั้น 2 ตึก SC คณะเทคโนโลยีสังคม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อคณบดี
3. เมื่อคณบดีอนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือราชการ แล้วแจ้งให้นักศึกษาเพื่อมารับเอกสาร