เลือกแบบฟอร์มอื่นๆ

QR CODE ของหน้านี้

**หมายเหตุ** การยื่นเอกสาร
1. ยื่นเอกสารต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่ออนุมัติ
2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศึกษา ชั้น 2 ตึก SC คณะเทคโนโลยีสังคม เจ้าหน้าที่จะดำเนินเอกสารต่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี