เลือกแบบฟอร์มอื่นๆ

QR CODE ของหน้านี้

**หมายเหตุ** การยื่นเอกสาร
1. ยื่นเอกสารต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชา เพื่ออนุมัติ
2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศึกษา ชั้น 2 ตึก SC คณะเทคโนโลยีสังคม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินเอกสารต่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี
3. ใบเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะอยู่ในชั้นแยกตามสาขา หน้าห้องชั้น 2 ตึก SC คณะเทคโนโลยีสังคม
4. ให้นักศึกษานำใบเอกสารไปชำระเงินที่อาคารสำนักงานวิทยาเขต